statut TTOnZ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

 

 

   Rozdział I
Postanowienia ogólne§ 1Stowarzyszenie nosi nazwę: „Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami”, zwane w dalszej części Statutu „Towarzystwem" i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.


§ 2Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz miasto Zakopane. Towarzystwo może prowadzić działalność także za granicą, zgodnie z przepisami prawa danego państwa.

§ 3

1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

  2. Towarzystwo może powoływać przedstawicieli terenowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Towarzystwo reprezentowane jest przez Zarząd oraz terenowych przedstawicieli działających w ramach specjalnych pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd oraz uprawnień określonych w Statucie

§ 4 

Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem społecznym.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem

§ 7

1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie  jako dodatkową, w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II

Cele Towarzystwa i środki działania

§ 8

1. Celami podstawowymi Towarzystwa są:

   1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką.

   2) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt w społeczeństwie.

   3) Działanie na rzecz ochrony Środowiska , w szczególności zmierzające do poprawy warunków życia zwierząt.

2. Szczegółowe cele określa § 9

§ 9

1. Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego, Towarzystwo może prowadzić nieodpłatną działalność statutową w zakresie:

 1. zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,

 2.  aktywnego działania na rzecz przestrzegania praw zwierząt,

 3. sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt,

 4. współdziałania z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt,

 5. występowania z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt,

 6. prowadzenia działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt,

 7. realizacja programu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenie składowania i rozdziału materiałów medycznych związanych z ochroną zwierząt,

 8. utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie go we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej,

 9. zorganizowanie i prowadzenie lecznicy zwierząt,

 10. podejmowania działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt,

 11. prowadzenia działalności propagandowej na rzecz poprawy jakości życia zwierząt,

 12. prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie ochrony praw zwierząt,

 13. współpracy z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt,

 14. popierania prac naukowo-badawczych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami,

 15. propagowania i organizowania szkoleń dla Inspektorów etatowych i społecznych Towarzystwa

 16. współpracy z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt,

 17. współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, a także ochroną środowiska,

 18. podejmowania działań innych niż wymienione w ust. 1-17, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.

2.Dla realizacji celów statutowych  obejmujących działalność pożytku publicznego, Towarzystwo może prowadzić odpłatną działalność w zakresie:

1. sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt,

2. prowadzenia działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt,

3. realizacji programu identyfikacji i rejestracji zwierząt

4. utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie go we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej,

5. zorganizowanie i prowadzenie lecznicy zwierząt,

6. podejmowania działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt,

7. prowadzenia działalności propagandowej na rzecz poprawy jakości życia zwierząt,

8. prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie ochrony praw zwierząt,

9. współpracy z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt,

10. propagowania i organizowania szkoleń dla Inspektorów etatowych i społecznych Towarzystwa

11. współpracy z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt,

12. podejmowania działań innych niż wymienione w ust. 1-11, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.

13. sprzedaży przedmiotów uzyskanych z darowizn.

 

§ 10

1. Towarzystwo w celu realizacji statutowych zadań określonych w § 9 może powoływać uchwałą Zarządu swych przedstawicieli terenowych o których mowa w § 3 ust. 2 oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w § 9 pkt1 ust. 8 i 9 oraz pkt2 ust.4  i 5 jako nadzorowane przez Zarząd,

2. Przedstawiciele terenowi oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 działają w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd .

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) zwyczajnych

2) wspierających

3) honorowych

2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec stale mieszkający w Polsce, przyjęty na podstawie złożonej deklaracji - uchwałą właściwego Zarządu.

3. Dowodem formalnym członkostwa jest legitymacja członkowska.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.

2. Członek wspierający deklaruje stałą składkę członkowską oraz inne świadczenia na rzecz Towarzystwa.

3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

5. Członkami wspierającymi mogą być instytucje krajowe i zagraniczne oraz cudzoziemcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

§ 13

1. Członkostwo honorowe nadaje się na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub jego idei.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego (chyba, że jest on jednocześnie członkiem zwyczajnym), a także zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa przy czym prawo to nabywa po sześciomiesięcznym okresie przynależności,

2. korzystania z pomocy organizacyjnej Towarzystwa,

3. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,

4. zachowania stażu członkowskiego w przypadku zmiany miejsca zamieszkania,

5. noszenia odznaki organizacyjnej,

6. reprezentowania i występowania na zewnątrz Towarzystwa w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd,

7. otrzymania odznaki honorowej, dyplomów uznania, wyróżnień i nagród.

§ 15

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa,

3. regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 16

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie:

1) pisemnej rezygnacji członka,

2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą dwunastomiesięcznych składek członkowskich, pomimo pisemnego upomnienia. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Zarządu,

3) wykluczenia na skutek prawomocnego wyroku sądu powszechnego, skazującego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

4) wykluczenia z Towarzystwa prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego,

5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka -sympatyka, będącego osobą prawną,

2. Pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

3. Ponowne przyjęcie osób, które utraciły członkostwo może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, po ustaniu przyczyny, która spowodowała utratę członkostwa.

Rozdział IV

Władze Naczelne Towarzystwa

§ 17

1. Władzami Naczelnymi Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4 ( zwanych dalej „władzami Towarzystwa” ) trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków.

3. W przypadku ustąpienia członka władzy Towarzystwa wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4 w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptować innego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków tej władzy.

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków ( WZC).

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 20

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

3. udzielanie lub nieudzielanie przez delegatów absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. wybór władz naczelnych Towarzystwa wym. w § 17 ust.1 pkt. 2-4,

5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Towarzystwa i członków,

6. nadawanie członkostwa honorowego bądź pozbawienia go na wniosek Zarządu,

7. uchwalanie zmian Statutu,

8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,

9. rozpatrywanie wniosków o złagodzenie lub darowanie kary orzeczonej przez Sąd Koleżeński - przedstawionych przez Zarząd.

§ 21

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków (WZC) udział biorą:

1) członkowie Towarzystwa oraz kandydaci na członków

2) członkowie ustępujących władz naczelnych oraz zaproszeni goście

2. Uchwały WZC zapadają zwykłą większością głosów przy obecności - w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych delegatów.

§ 22

1. Nadzwyczajne WZC zwoływane jest z inicjatywy Zarządu lub na wniosek 1/2 liczby czlonków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. We wnioskach tych powinny być określone sprawy, które miałby rozpatrywać Nadzwyczajne WZC.

2. Nadzwyczajne WZC winno być zwołane przez Zarząd w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradować wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

3. W przypadku konieczności wyboru władz na Nadzwyczajnym WZC, władze te wybierane są na okres, do końca danej kadencji.

Zarząd Towarzystwa

§ 23

1.Zarząd składa się z 5do 7 członków.

2. Członkowie Zarządu OPP nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 24

Do uprawnień i obowiązków Zarządu należy:

1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków oraz obowiązującymi przepisami,

3. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych WZC,

4. rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej i podejmowanie decyzji mających na celu usunięcie stwierdzonych usterek i niedociągnięć,

6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na WZC,

7. udzielanie i cofanie pełnomocnictw przedstawicielom terenowym oraz innych, do realizacji określonych celów statutowych,

8. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn, o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa,

9. uchwalanie okresowych planów działalności oraz planów finansowych Zarządu i jednostek bezpośrednio jemu podległych,

10. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,

11. Zarząd może odwołać członka Zarządu nie przejawiającego żadnej działalności w ciągu 12 miesięcy, pomimo pisemnego zawiadomienia o kolejnych dwóch posiedzeniach,

12. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu , których działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych Towarzystwa. Sprawę zawieszonego członka Zarządu przekazuje się do Sądu Koleżeńskiego, celem rozpatrzenia. Zawieszenie ulega uchyleniu jeżeli w ciągu 30 dni wniosek o rozpatrzenie zarzutów nie zostanie złożony do Sądu Koleżeńskiego albo gdy Sąd Koleżeński uniewinni obwinionego lub umorzy postępowanie,

13. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie przedstawicieli terenowych jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem, uchwałami władz naczelnych Towarzystwa oraz z innych powodów

14. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie wyodrębnionych jednostek terenowych ,

15. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

16. przyznawanie odznak honorowych, dyplomów uznania i wyróżnień osobom, które przyczyniły się do rozwoju Towarzystwa lub jego idei,

17. przyjmowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych od przedstawicieli terenowych,

18. działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie lub w formie zleconej,

19. kontrolowanie schronisk dla bezdomnych zwierząt przy współudziale przedstawicieli terenowych,

20. organizowanie zbiórek pieniędzy,

21. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i ich podziału,

22. ustalanie wzorów deklaracji, legitymacji członkowskich, odznak i emblematów.

§ 25

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania

. 2. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw wymienione w § 24 ust. 11 i 12,które zapadają kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa,

3. Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, co najmniej jednak dwa razy w roku.

4. Zebrania Zarządu zwołuje Prezydium Zarządu .

§ 26

Zarząd wybiera spośród siebie, w głosowaniu jawnym lub tajnym, Prezydium Zarządu w składzie osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza , skarbnika oraz członka prezydium.

 § 27

1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy zebraniami Zarządu i podejmuje uchwały, w ramach kompetencji , z wyjątkiem spraw wymienionych w § 24 ust. 3, 4, 6 i 12 .

2. Prezydium przedkłada informacje o swojej działalności na najbliższym zebraniu Zarządu .

3. Zebrania Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na 2 miesiące.

4. Zebrania Prezydium Zarządu Głównego zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Prezydium.

Komisja Rewizyjna

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest władzą naczelną Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej

-nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu , w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

-nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

-mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 29

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej Zarządu oraz w razie potrzeby innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej, wyniki kontroli przesyła się do wiadomości Zarządu ,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień w ramach obowiązujących przepisów i statutu Towarzystwa,

3. sprawowanie nadzoru nad działalnością przedstawicieli terenowych ,

4. sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i składanie ich na WZC,

5. występowanie na WZC z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi ,

6. zawieszanie w czynnościach członków Komisji Rewizyjnej jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami WZC. Sprawę zawieszonego członka Komisja Rewizyjna przekazuje do Sądu Koleżeńskiego celem rozpatrzenia. Zawieszenie ulega uchyleniu jeżeli w ciągu 30 dni Komisja Rewizyjna nie skieruje do Sądu Koleżeńskiego wniosku o rozpatrzenie zarzutów, albo gdy Sąd Koleżeński uniewinni obwinionego lub umorzy postępowanie,

7. Komisja Rewizyjna może odwołać członka Komisji Rewizyjnej nie przejawiającego żadnej działalności w ciągu 12 miesięcy, pomimo pisemnego zawiadomienia o kolejnych dwóch posiedzeniach z obowiązkowym uczestnictwem,

8. zwoływanie WZC, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w Statucie,

9. żądanie zwołania posiedzenia Zarządu , celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania).

§ 30

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2. Wyjątek stanowią uchwały w sprawach wymienionych w § 29 pkt. 6 i 7, które zapadają kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Głównej Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

3. Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

4. Wybór zespołu upoważnionego do przeprowadzenia kontroli oraz zatwierdzenia wniosków pokontrolnych dokonywany jest wspólnie przez przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.

5. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniu plenarnym, co najmniej raz do roku.

Sąd Koleżeński

§ 31

1. Sąd Koleżeński jest władzą naczelną Towarzystwa, powołaną do rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcję we władzach naczelnych Towarzystwa .

§ 32

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych naczelnych władzach Towarzystwa.

§ 33

Do uprawnień i obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów i spraw dotyczących działalności statutowej członków oraz władz naczelnych Towarzystwa tj. nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, działanie na szkodę Towarzystwa,

§ 34

1. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary :

1) upomnienia,

2) nagany,

3) czasowe pozbawienie prawa pełnienia funkcji inspektora Towarzystwa,

4) czasowe pozbawienie prawa pełnienia wszelkich funkcji we władzach Towarzystwa ,

5) czasowe zawieszenie w prawach członkowskich,

6) wykluczenie z Towarzystwa.

2. Przy orzeczeniach wymienionych w pkt. 3, 4 i 5 należy podać okres trwania kary.

§ 35

1. Sąd Koleżeński może zawiesić członka Sądu Koleżeńskiego jeżeli jego działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem, uchwałami WZC lub nie spełnia wymogów statutowych. Zawieszenie ulega uchyleniu jeżeli w ciągu 30 dni Sąd Koleżeński nie rozpatrzy zarzutów, albo gdy uniewinni obwinionego lub umorzy postępowanie.

2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Sądu Koleżeńskiego w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania..

3.Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw wymienionych w § 34 ust. 3-6 , które zapadają kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby zwykłych członków Sądu Koleżeńskiego, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

4. Sąd Koleżeński ,w sytuacjach szczególnych ,do rozpatrzenia niektórych spraw może uzupełnić skład orzekający o innych członków Towarzystwa lub powoływać tzw. mężów zaufania w sprawach konfliktowych , wymagających poszukiwania kompromisów

5. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwołuje przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.

6. Sąd Koleżeński zbiera się na posiedzeniu plenarnym co najmniej raz w roku.

7. Sąd Koleżeński może odwołać członka Sądu Koleżeńskiego nie przejawiającego żadnej działalności w ciągu 12 miesięcy, pomimo pisemnego zawiadomienia o kolejnych dwóch posiedzeniach z obowiązkowym uczestnictwem,

8. Rozprawa Sądu Koleżeńskiego powinna odbyć się w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Rozdział V

Majątek Towarzystwa

§ 36

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37

Na fundusze Towarzystwa składają się:

1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

2. dotacje, zapisy i darowizny,

3. wpływy z działalności statutowej,

4. wpływy z ofiarności publicznej,

5. wpływy z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa.

§ 38

Wszelkie uzasadnione decyzje zmierzające do zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Towarzystwa wymagają postanowień Zarządu .

§ 39

1. Dla ważności dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa bądź sekretarza .

2. Dla ważności dokumentów wymienionych w ust. 1, a należących do zakresu działania wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Towarzystwa , w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Zarząd Główny, wymagane są podpisy dyrektora lub wicedyrektora oraz głównego księgowego danej jednostki organizacyjnej.

§ 40

1. Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw innych niż wymienione w § 39, a należących do zakresu działania Zarządu , wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza.

2. Pisma w sprawach bieżących i organizacyjnych niezastrzeżonych w § 40 ust. 1 podpisują osoby upoważnione przez Prezydium Zarządu

3: Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków lub pracowników oraz osób ,z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

4: Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

5: Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia

6 Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązywanie Towarzystwa

§ 41

1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów delegatów obecnych na WZC.

2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Towarzystwa WZC podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

 

 
 


z ostatniej chwili c.d.           
archiwum naszych działań od 2007r           
warto wiedzieć...           
wskazówki dla poszukujących zwierzaka           
zwierzęta do adopcji (oddania)           
sprawa koni na trasie do Morskiego Oka           
jak można przekazać 1% podatku           
psie kontakty na Słowacji           
jak zamiescić ogłoszenie/list ?           
Copyright MATinternet :: Powered by AntCms